Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Probíhá úprava webových stránek. Omluvte prosím případné nedostatky.

Z historie

Z historie Pyšelského muzea

Muzeum v Pyšelích vzniklo roku 1937. Hlavním iniciátorem byl pan Arnošt Chvojka, který pak muzeum vedl a věnoval mu maximum svého času. Sbírky tehdejšího muzea byly značně různorodé, ale obsahovaly i kvalitní ucelené části, zejména soubor týnecké kameniny kolekce kamenných pravěkých nástrojů, dále pak solitérní kusy ze středověku a pozdějších dob. Bohužel, nezachovaly se podrobnější údaje o původu těchto předmětů a většina jich zmizela.  První kapitola dějin muzea v Pyšelích se uzavřela v padesátých letech, kdy bylo administrativním zásahem muzeum zrušeno a jeho sbírky byly rozvezeny do větších okolních muzeí.

Po 45 letech bylo Pyšelské muzeum obnoveno Obecním úřadem a to 15. října 1993 podle zákona ČNR o obcích z roku 1990. Předcházela tomu snaha kultury milovných lidí (Zdena Srnská, PhDr. Jiří Chvojka, akad. sochař Michal Vitanovský), kteří nalezli pochopení u tehdejšího starosty Mgr. Vladimíra Paclíka. Ten se také zasloužil o to, že muzeum získalo nezbytné prostory pro uložení rozrůstajících se muzejních sbírek v uvolněném bytě v domě č.p. 34 , který patří obci. Následující pan starosta Stanislav Vosický dal zde zřídit stálou expozici muzea, ta zde sídlí dodnes. Stalo se tak 12. října 1996. Paní Zdena Srnská se stala vedoucí muzea a začala energicky budovat jeho sbírky, vlastním sběrem při výkopových pracech v okolí zámku v Pyšelích (při stavbě ČOV pro domov důchodců). Byly tak zachráněny stovky předmětů keramiky , skla, kovů a kamnových kachlů. Všechen střepový historický materiál byl již odborně zpracován na pracovišti Archeologického ústavu ČSAV v Praze a pracovníky muzea v Kolíně. Sklo nalezené ve výkopech odborně zpracovala doktorka Eva Černá z Kladna.

Nejen archeologická sbírka obohatila Pyšelské muzeum, ale také četné dary od občanů Pyšel a okolí, kteří přispěli do sbírek etnografie, historie a fotografií. Několika významnými předměty přispěla do fondu rodina universitního profesora Emanuela Rádla, který je pyšelským rodákem. Vedení vlastivědného Mudruňkova muzea v Říčanech přispělo do sbírek obnoveného Pyšelského muzea vrácením části předmětů, které zde byly uloženy po zániku muzea v padesátých letech.
Koncepce obnoveného muzea navazuje na vlastivědný charakter původního muzea. Vzhledem k místní situaci a tradici se zaměřuje především na dějiny obce a blízkého okolí. Z tohoto okruhu se odvíjejí jednotlivé tématické okruhy, které mají oporu v existenci materiálu. Jsou to sbírky archeologická, numismatická, etnografická, historie obce a okolí a sbírka věnovaná osobnosti profesora Emanuela Rádla.

Pyšelské muzeum oslavilo v roce 2006 deset let stálé expozice. Za tuto dobu existence muzeum uspořádalo již řadu výstav. První v roce 1993, tedy v roce založení, s názvem „Pyšelské muzeum se představuje“. Výstava byla uspořádána v hasičské zbrojnici (muzeum nemělo v té době ještě svoji stálou expozici). Druhá výstava se konala v roce 1995, kdy Pyšely slavily 700 let své existence. Výstava byla v budově staré školy. Ta byla právě zakoupena pro sídlo obecního úřadu. V roce 1998 byla uspořádána výstava třetí, s názvem „Přírůstky do Pyšelského muzea“. Muzeum, které před pěti lety začínalo, se mělo již čím pochlubit. Přibylo darů od občanů do archeologické sbírky, kamenné nástroje z doby neolitu a keramické střepy z této doby nalezené sběrem v lokalitách mimo centrum obce, na jejím východním a západním okraji.
V roce 1999 uplynulo 300. let od založení Loretánské kaple hrabětem F. A. Halleweilem na vrchu „Žebiška“ nad Pyšely. Muzeum k tomuto výročí uspořádalo výstavu v přízemí Obecního úřadu těch předmětů, které byly zachráněny z Loretánské kaple před častými návštěvami vandalů.Některé historické sakrální předměty má v úschově Pražské arcibiskupství. Na naši žádost nám byly některé exponáty zapůjčeny po dobu trvání výstavy.

V roce 2003 se v Pyšelích konaly velké oslavy. Uplynulo 300 let od doby, kdy si hrabě F.A. Halleweil vyžádal u císaře Leopolda I. pro Pyšely privilegium, v němž byla zaručena městská práva. Oslava byla velkolepá v dobových kostýmech. Muzeum se též zúčastnilo další výstavou. V budově muzea bylo vystaveno privilegium, originál císaře Leopolda I., který nám  ochotně zapůjčil Okresní archiv v Benešově. Na náměstí v Pyšelích byla výstava exponátů muzea, které dokumentovaly dobu 18. století. V roce 2006 byla v prostorách Obecního úřadu uspořádána výstava s názvem „Pyšely včera a dnes“. Byly to historické fotografie a pohlednice Pyšel od roku 1860 až do dnešních dnů. Byla ještě doplněna národopisnou výstavou a archeologickými nálezy z výkopů v obci při stavbě ČOV, kanalizace a vodovodu. Pyšelské muzeum má za dobu své existence v přírůstkových knihách stovky záznamů. Numismatická sbírka čítá asi 800 kusů mincí, bankovek, řádů a medailí. Národopisná asi 660 exponátů. Fotografií, pohlednic a fotokopií je asi 500 kusů, archiválií též na 500 kusů. Nejvíce je střepového historického materiálu v archeologické sbírce. Z prostorových důvodů je možné vystavit jen malou část muzejních exponátů stálé expozice muzea, nebo na příležitostných výstavách k výročí, dnes opět města Pyšely.

Volný čas

Odpady 2023 - formulář

Revitalizace návesního rybníka v Zaječicích

IROP - máme novou školku!

IROP-školka

 

Objednávka vody do bazénu

IROP - vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely

idotace učebny ZŠ Pyšely

 

Projekt "Vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely" realizovaný ze 46. výzvy IROP je realizován.

Nesvítí veřejné osvětlení?

Nahlaště poruchu na 800 101 109.

Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

 

 

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice?

Volejte přímo call centrum Marius Pedersen:  734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu. Případně email 
mpricany@mariuspedersen.cz s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. Než zavoláte do call centra, ujistěte se, zda na komunální a bionádobě máte vylepenou známku pro aktuální rok.

Partneři