Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Probíhá úprava webových stránek. Omluvte prosím případné nedostatky.

Kácení stromů

Informace pro žadatele o kácení stromů

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjma některých případů* je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):

Žádost je oprávněn podat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

 

Jaké jsou podmínky a postup při řešení žádosti:

Ke kácení stromů je vyjma několika případů* nezbytné povolení. K získání povolení musí být nejdříve podána žádost (vzor žádosti ke stažení na konci dokumentu)

 

* Povolení ke kácení dřevin není třeba v těchto případech:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:

 

–      pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

–      pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

–      pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

–      pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

–      jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)

–      z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

(Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení, vzor oznámení ke stažení na konci dokumentu).

Žádost musí obsahovat:

a)    jméno a adresu žadatele (je vhodné uvést i telefon pro případné doplnění nejasností)

b)    datum narození nebo IČO

c)    označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační plánek

d)    doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům či dřevinám, nelze–li je ověřit v katastru nemovitostí

e)    specifikaci dřevin, které mají být káceny (zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojeného porostu dřevin lze uvést výměru kácené plochy  a druhové zastoupení dřevin)

f)      zdůvodnění žádosti

g)    vlastnoruční podpis vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Řízení je zahájeno na základě podnětu, kterým je žádost vlastníka nebo nájemce pozemku. Datum podání je datem zahájení řízení.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

–      Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 8 a 9), ve znění pozdějších předpisů. 

–      Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (§ 8), ve znění pozd. předpisů.

–      Vyhláška č. 189/2013 S., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jaké jsou související předpisy:

–      Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

-      Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích - položka 20

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě    
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2000

 

 

Kácení mimolesních dřevin je povoleno v době vegetačního klidu od. 1. 11. do 31.3.

 

Žádost o povolení kácení ke stažení PDF a WORD

Oznámení o kácení ke stažení PDF a WORD

Praktické informace

Odpady 2023 - formulář

Revitalizace návesního rybníka v Zaječicích

IROP - máme novou školku!

IROP-školka

 

Objednávka vody do bazénu

IROP - vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely

idotace učebny ZŠ Pyšely

 

Projekt "Vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely" realizovaný ze 46. výzvy IROP je realizován.

Nesvítí veřejné osvětlení?

Nahlaště poruchu na 800 101 109.

Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

 

 

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice?

Volejte přímo call centrum Marius Pedersen:  734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu. Případně email 
mpricany@mariuspedersen.cz s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. Než zavoláte do call centra, ujistěte se, zda na komunální a bionádobě máte vylepenou známku pro aktuální rok.

Partneři