Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Kácení stromů

Informace pro žadatele o kácení stromů

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjma některých případů* je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):

Žádost je oprávněn podat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Jaké jsou podmínky a postup při řešení žádosti:

Ke kácení stromů je vyjma několika případů* nezbytné povolení. K získání povolení musí být nejdříve podána žádost (vzor žádosti ke stažení na konci dokumentu)

* Povolení ke kácení dřevin není třeba v těchto případech:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
 • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
 • jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)
 • z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

(Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení, vzor oznámení ke stažení na konci dokumentu).

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele (je vhodné uvést i telefon pro případné doplnění nejasností)

b) datum narození nebo IČO

c) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační plánek

d) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům či dřevinám, nelze–li je ověřit v katastru nemovitostí

e) specifikaci dřevin, které mají být káceny (zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojeného porostu dřevin lze uvést výměru kácené plochy  a druhové zastoupení dřevin)

f) zdůvodnění žádosti

g) vlastnoruční podpis vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Řízení je zahájeno na základě podnětu, kterým je žádost vlastníka nebo nájemce pozemku. Datum podání je datem zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 8 a 9), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (§ 8), ve znění pozd. předpisů.
 • Vyhláška č. 189/2013 S., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. 

Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích - položka 20

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

 • 500 Kč

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech

 • 1000 Kč

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

 • 2000 Kč

Kácení mimolesních dřevin je povoleno v době vegetačního klidu od. 1. 11. do 31.3.

Žádost o povolení kácení ke stažení PDF  a WORD 

Oznámení o kácení ke stažení PDFWORD

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři