Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Silniční správní úřad

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

03. Pojmenování (název) životní situace

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

04. Základní informace k životní situaci

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem.

V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být připojena jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis).

Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu.

Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Pyšely

Náměstí T.G.Masaryka 4, 251 67 Pyšely

Jan Kostrhoun, tel.: 724 189 969

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena.

Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy , pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
  • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti)
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby)
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající)

K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva vnitra).

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra) vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.

Za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1 000 Kč.

Správní poplatek můžete uhradit převodem na účet města nebo hotově na pokladně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datovou schránkou.  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání.

Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo dopravy
  • krajské úřady
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  • pověřené obecní úřady

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Městský úřad Pyšely.

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři