Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Přihlášení k trvalému pobytu

1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

V případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu (např. u osob, kterým byl ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu).

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí:

 •  občan České republiky starší 15-ti let,
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý provést změnu svého místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce,
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu a doložit příslušné doklady (viz bod 10).

Při ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.  Současně je občan povinen odevzdat 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

5. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

Ohlašovnou se rozumí:

 • obecní úřad
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřad městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
 • na území vojenských újezdů újezdní úřad

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Pyšely

Úřední hodiny: Pondělí a středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Telefon: 323 647 218

E-mail: urad@pysely.cz

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana a údaje o vlastníku objektu (jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby);
 • prokázat totožnost platným občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, řidičský průkaz).
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu*). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

*) Pozn.: vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu” si vyzvednete při ohlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

V případě, že oprávněná osoba (vlastník domu, nájemce bytu) nedá souhlas k přihlášení k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (na zadní straně přihlašovacího lístku), musí se doložit souhlas vlastník s přihlášení k trvalému pobytu (úředně ověřený podpis).

Souhlas vlastníka s přihlášení TP

9. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50,-Kč.

Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15-ti let.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Pokud bude předložen vyplněný a podepsaný “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu” a příslušné doklady, bude přihlášení k trvalému pobytu provedeno ihned.

11. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Kam nahlásit změnu trvalého pobytu? (informační brožura Správy základních registrů)

12. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Změnu místa trvalého pobytu nelze provést zasláním elektronickou poštou.

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c)

Jaké jsou související předpisy:

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se upravují:

V případě, že Vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě, která musí být nejméně 15 dnů, neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

15. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Musí se občan předtím, než se přihlásí k pobytu do nového bydliště, odhlásit z původního bydliště? Nemusí. Občan pouze ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně ve městě (obci), kam se stěhuje. Tato ohlašovna změnu ohlásí příslušnému úřadu v původním místu trvalého pobytu.

16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra

INFORMACE O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ ÚŘADU

Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb.,

dle znění novely č. 456/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů    (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu Pyšely, Náměstí T. G. Masaryka 4, Pyšely, PSČ: 251 67, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní doručovací schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb. (budoucí znění s účinností od 1. 6.2017 ve znění novely č.456/2016 Sb.), nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Městský úřad Pyšely není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle nebo poštovní dodací schránce (nebo také „domovní schránce“) výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na Město Pyšely, respektive Městský úřad Pyšely, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je vyvěšena:

 • na webových stránkách města
 • ve vývěsní skříni u budovy úřadu Města Pyšely, Náměstí T.G.Masaryka č. p. 4

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Náměstí T. G. Masaryka 4, PSČ: 251 67 Pyšely, ohlašovna Městského úřadu Pyšely, o uložení zásilky:

 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v případě doručení na výše zmíněnou adresu ohlašovny v úřadovně Městského úřadu Pyšely, kontaktní telefon 323 647 218,
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny Městského úřadu Pyšely, v pracovních dnech vždy v pondělí a ve středu od 8:00  do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00  do 14:30 hodin.
 • jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Městského úřadu Pyšely pouze po dobu jeho platnosti,
 • prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode   dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta,
 • jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má úřední (evidenční) adresu trvalého pobytu Náměstí T. G. Masaryka 4, PSČ: 251 67 Pyšely, má možnost:

 • zřídit si tzv. "doručovací adresu", na kterou mu mají být doručovány "úřední písemnosti"; tuto adresu si lze zřídit na úřadě města Pyšely  nebo na pracovišti CZECH POINT,
 • správnímu úřadu, soudu apod. při každém správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • zajistit si "dosílání pošty" na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí - placená služba,
 • zřídit si u České pošty, s.p., P.O.BOX - placená služba,
 • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště - tato služba je bezplatná.

 S dalšími dotazy na možnosti přebírání, či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou doručovací (ukládací) poštu - Česká pošta, s.p., Pošta Pyšely, Náměstí T.G.Masaryka 66, 251 67 Pyšely telefon:  +420 954225167, www.ceskaposta.cz

Seznam uložených zásilek na České poště občanů s trvalým pobytem na ohlašovně 

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři