Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Zrušení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

1. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

2. Základní informace k životní situaci

Ohlašovna rozhodne (ve správním řízení) o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
• byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
• zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna:
• z moci úřední, nebo
• na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (dále jen "navrhovatel").

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění zákonných podmínek.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Z podnětu navrhovatele, popř. z moci úřední.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podá navrhovatel na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tj.:
• na obecním úřadu,
• v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Monika Kulhavá, MěÚ Pyšely

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při zrušení údaje o místu trvalého pobytu je navrhovatel povinen:
• podat písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
• prokázat existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k     objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu   občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část,
• prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti,
• doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje standardizovaný vzor návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Lze využít přiložený formulář

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí navrhovatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz správní řízení.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Viz správní řízení.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zrušením údaje o místu trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu - občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

18. Kontaktní osoba

Monika Kulhavá

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři